van toepassing op 'Deel jouw #Joppiemoment actie op Facebook'

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN.
I. Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Deel jouw #Joppiemoment” (verder te noemen: de “#Joppiemoment actie”) van Elite B.V (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd te Neede, stationsweg 2.
2. Deze Actie loopt van 08 mei 2017, 09:00 uur tot en met 31 augustus 2017, 23:59 uur (de “Actieperiode”).
3. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.joppiesaus.nl en verkrijgbaar op aanvraag bij Organisator via info@elite-neede.nl.
4. Het betreft een tijdelijke winactie op basis van een prijsvraag waarbij:
· 25 x een hangmat met een totale winkelwaarde van circa €50,00 worden uitgereikt.
· De winnaar wordt gekozen naar aanleiding van een beoordeling van de inzending die gebaseerd is jurering door Elite B.V.

II. Deelname eisen
5. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 (achttien) jaar heeft bereikt met uitzondering van de hierna genoemde personen.
6. Deelname is uitgesloten voor: (a) medewerkers van Organisator en hun inwonende gezinsleden en overige eerste- en/of
tweedegraads familieleden, alsmede (b) een ieder die op eniger wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie en hun inwonende gezinsleden.
7. Het deelnemen aan de Actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik).
8. De Actie is een actie zonder aankoopverplichting.
9. De deelnemer kan onbeperkt meedoen aan de Actie.
10. Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige actievoorwaarden.
11. De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de Actieperiode.

III. Speelwijze
12. Deelname aan de Actie vindt plaats door gedurende de Actieperiode op de Actiepost te reageren met een inzending (foto van een Joppiemoment) en/of op de Facebookpagina van Joppiesaus een foto te posten met de toevoeging #Joppiemoment.
13. De foto wordt naar eigen inzicht van Organisator beoordeeld op originaliteit en relevantie op grond van subjectieve criteria.
Beoordeling vindt plaats door organisator zonder verder overleg met/raadpleging van derden.
14. Inzendingen na 31 augustus 17:00 zijn uitgesloten van deelname en worden niet in behandeling genomen.
15. Alle inzendingen die door de deelnemers zelf worden verwijderd, dingen niet meer mee naar de prijs.
16. Organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder enig overleg of toestemming en zonder opgave van reden te verwijderen of uit te sluiten van deelname.
17. Een inzending kan op aanvraag van een consument door de Organisator binnen een dag worden verwijderd. Verwijderde inzendingen dingen niet meer mee naar de prijs.

IV. Prijs en vaststelling winnaar
16. Omstreeks eind juni, eind juli en eind augustus wordt bepaald wie de winnaars zijn van de prijzen door middel van een beoordeling aan de hand jurering door organisator.
17. De winnaar worden telkens omstreeks eind juni, eind juli en eind augustus, op een door organisator te bepalen moment 1 x via social media benaderd, waarna de prijsuitreiking verder telefonisch zal worden afgehandeld.

V. Uitkering prijs
20. De winnaar en de Organisator zullen vervolgens per e-mail en telefoon contact houden over de uit te keren prijs.
21. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
22. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
23. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.
24. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. niet kan worden uitgekeerd.
25. Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
26. Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op basis van redelijke gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.
27. Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze deze actievoorwaarden schendt, van deelname uit te sluiten.
28. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op deze
actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de Organisator.
29. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

VI. Publicatie
31. De deelnemers stemmen door middel van deelname aan de Actie toe dat hun naam en foto met de vermeldingen mag worden gepubliceerd zonder dat de Organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd is of daarvoor toestemming dient te vragen.
32. Indien de winnaar op verzoek van de Organisator meewerkt aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaar. De winnaar is dan niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn, en blijven van de Organisator.

VII. Persoonsgegevens
33. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die Organisator in verband met de deelname aan de Actie verkrijgt, kunnen worden opgenomen in het gegevensbestand van Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
34. De deelnemers hebben in geval punt 33 van toepassing is een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun eigen gegevens en beschikken over een verzetrecht in geval van gebruik van dergelijke gegevens met “direct marketing” doeleinden.
35. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
36. Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met uitsluiting van de deelnemer.

VIII. Aansprakelijkheid
37. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of
voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
38. Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor: (i) netwerk- (kabel, internet of andere relevante netwerken), computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of verlies van inzendingen tot gevolg hebben, (ii) andere problemen of calamiteiten, van welke aard dan ook, die verband houden met de werking
van een netwerk (kabel, internet of andere relevante netwerken), computerhardware en/of software, en (iii) eventuele foutieve invoer en/of verwerking van inzendingen of persoonlijke gegevens, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de
Organisator.
39. De Organisator is, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan haar zijde, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën, in de breedste zin, bij de Actie en de hardware- en/of
softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
40. Iedere aansprakelijkheid van de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt,
behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator of de door haar ingeschakelde hulppersonen,
nadrukkelijk uitgesloten.

IX. Slotbepalingen
41. Aan de Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
42. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.
43. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
44. Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door de Organisator.
45. Klachten of vragen omtrent deze actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend via Consumentenservice,
Postbus 121, 1760 AC Neede of per e-mail info@elite-neede.nl o.v.v. “Deel jouw #Joppiemoment actie’.
46. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Door deze actievoorwaarden te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij deze actievoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.